Kết quả Nghiên cứu phát triển giống điều và xoài ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2017

admin06/05/2018 08:29 AM

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển giống điều và xoài ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ

2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Hoàng Vinh

Những người thực hiện chính: ThS. Hoàng Vinh, TS. Phan Thanh Hải, ThS. Nguyễn Tấn Hưng, TS. Nguyễn Thanh Phương, KS.  Hà Văn Tứ, KS.  Phạm Văn Lân, KS.  Lê Thị Tâm Hiền, KS.  Trần Đình Nam, KS.  Lê Thị Trang, Đỗ Thị Nguyệt, Trần Quang Đức, Tạ Thanh Hải, Bùi Thị Thanh Huyền, ThS. Trương Thị Diễm Hương

3. Mục tiêu của nhiệm vụ:

* Mục tiêu tổng thể

-  Nghiên cứu phát triển những giống điều, xoài có năng suất cao, phẩm chất tốt phù hợp với điều kiện khí hậu cũng như thổ nhưỡng vùng Duyên hải NTB

* Mục tiêu cụ thể

-  Chọn ra nhứng giống điều có năng suất cao, có những đặc tính tốt phù hợp với điều kiện tự nhiên cũng như  thổ nhưỡng của vùng Duyên hải Nam Trung bộ để làm vật liệu lai tạo

- Lai tạo được 10- 15 tổ hợp đối với cây điều từ những giống tốt đã chọn lọc

-  Đánh giá được khả năng sinh trưởng, phát triển của những tổ hợp đã lai tạo được

- Đánh giá  được khả năng sinh trưởng, phát triển của  10  dòng/giống xoài theo dỗi trong giai đoạn kiến thiết cơ bản

4. Các nội dung phải thực hiện:

- Hoạt động 1:Mô tả đặc điểm nông sinh học của các giống/dòng  điều chọn làm bố mẹ để lai tạo

- Hoạt động 2: Lai tạo được 10- 15 tổ hợp đối với cây điều

- Hoạt động 3: Theo dõi sinh trưởng, phát triển của 20-30 dòng điều lai hữu tính từ năm 2015

- Hoạt động 4: Theo dõi khả năng sinh trưởng của 10 giống/dòng xoài ăn chín và ăn xanh giai đoạn kiến thiết cơ bản.

5. Thời gian thực hiện: 12 tháng, từ  1-12/2017

6. Phương thức khoán chi: nhiệm vụ được thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần.

7. Tổng số kinh phí thực hiện nhiệm vụ: 785,335 triệu đồng, trong đó:

Kính phí hỗ trợ từ SNKH: 785,335 triệu đồng

8. Sản phẩm nhiệm vụ:

- Mô tả 8 giống điều: 8 dòng/giống điều có kiểu hình và kiểu gen  tốt để làm bố mẹ lai tạo. Năng suất của các dòng/ giống điều làm bố mẹ đạt từ 6,5- 9,1kg/cây. Số lượng hạt/kg từ 128-165 hạt/kg. Tỷ lệ nhân đạt từ 27,5-30,2%.

-  Lai tạo 10 tổ hợp: với 24 con lai

- Đánh giá 30 dòng điều

- Đánh giá 10 dòng/giống xoài: đã xác định được 2 giống xoài, một giông ăn xanh và một giống ăn chín triển vọng:

+  Giống xoài ăn xanh là  Yellow gold 

+  Giống xoài ăn chín là cát Hòa lộc

Tin cùng chuyên mục