BỘ MÔN CHUYỂN GIAO CN&KN

admin15/01/2016 03:37 PM

BỘ MÔN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ KHUYẾN NÔNG

Email: chuyengiao.vntb@gmail.com

*Quyết định thành lập:

Số 395/QĐ-KHNN-TC ngày 30/05/2006.

* Chức năng:

Thực hiện chức năng tư vấn và chuyển giao các kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất nông, lâm nghiệp ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ.

* Nhiệm vụ:

(1). Đầu mối tư vấn và chuyển giao các kết quả nghiên cứu của Viện vào sản xuất nông, lâm nghiệp ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ; (2). Xây dựng và phổ biến các mô hình trình diễn kỹ thuật tiến bộ đạt hiệu quả kinh tế - xã hội phù hợp; (3). Sản xuất và dịch vụ các sản phẩm khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp; (4). Đầu mối kiểm định, quản lý chất lượng giống của Viện; (5). Thực hiện công tác Khuyến nông Vùng; (6).  Đào tạo và tập huấn kỹ thuật cho các đối tượng có nhu cầu.

* Số Cán bộ CNV: 15 người

ThS. Nguyễn Đức Thọ - Trưởng Bộ môn

Email: nguyenductho1401@gmail.com


ThS. Trần Minh Hải - Phó trưởng Bộ môn
Email: minhhaintb@gmail.com

* Các thành viên

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

Chuyên môn

1

Đỗ Minh Hiện

1964

Đại học

NCV

2

Lê Văn Thìn

1965

Đại học

NCV

3

Hồ Công Ôn

1965

Đại học

NCV

4

Trần Đình Chiến

1981

Lái xe

5

Đinh Quốc Huy

1982

Đại học

NCV

6

Bùi Như Quý

1984

Đại học

NCV

7

Hoàng Thúy Nga

1987

Đại học

NCV

8

Lê Thị Cẩm Vân

1988

Đại học

NCV

9

Đoàn Thị Mỹ Tài

1988

Đại học

Kế toán

10

Phan Thị Thâu

1988

Đại học

Kế toán

11

Nguyễn Anh Thương

1988

Đại học

NCV

12

Hà Văn Trọng

1988

Đại học

NCV

13

Bùi Thị Vinh

1990

Cao đẳng

Thủ kho