TRUNG TÂM NC&PT CÂY LÂU NĂM

admin15/01/2016 09:56 AM

TRUNG TÂM NC&PT CÂY LÂU NĂM

Email: ttcaylaunam.vntb@gmail.com      ĐT: 02563.850046


* Quyết định thành lập:

Số 397/QĐ-KHNN-TC, ngày 30/5/2006

* Chức năng:

Nghiên cứu phát triển và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về giống, kỹ thuật canh tác đối với cây ăn quả, cây công nghiệp và cây lâm nghiệp cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ.

* Nhiệm vụ:

(1). Xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch khoa học công nghệ ngắn hạn, dài hạn về lĩnh vực cây ăn quả, cây công nghiệp và cây lâm nghiệp ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ;

(2). Nghiên cứu tuyển chọn và sản xuất các giống cây  ăn quả, cây công nghiệp dài ngày và cây lâm nghiệp năng suất cao, chất lượng tốt để phục vụ  cho Vùng;

(3). Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen và phát triển các loài cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày và cây lâm nghiệp quý có nguồn gốc bản địa ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ;

(4). Nghiên cứu xây dựng quy trình canh tác tổng hợp đối với cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày và cây lâm nghiệp cho từng điều kiện sinh thái cụ thể;

(5). Tư vấn và chuyển giao kết quả nghiên cứu Khoa học - Công nghệ về cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày và cây lâm nghiệp;

(6). Tham gia đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực cây  ăn quả, cây công nghiệp dài ngày và cây lâm nghiệp;

(7). Hợp tác quốc tế về nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày và cây lâm nghiệp.

* Số cán bộ CNV: 17 người


Giám đốc Trung tâm: ThS. Hoàng Vinh

ĐT: 0913414027         Email: hoangvinh.vntb@gmail.com

Phó giám đốc: ThS. Nguyễn Tấn Hưng

DĐ: 0908612055        Email: tanhungvntb@gmail.com


* Các thành viên

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Tạ Thanh Hải

1959

Lái xe

2

Phạm Văn Lân

1962

Đại học

NCV

3

Hà Văn Tứ

1964

Đại học

NCV

4

Lê Thị Tâm Hiền

1973

Đại học

NCV

5

Trần Đình Nam

1975

Đại học

NCV

6

Nguyễn Phương Nghị

1979

Thạc sỹ

NCV

7

Bành Quốc Thịnh

1982

Thạc sỹ

NCV

8

Lê Thị Trang

1983

Đại học

NCV

9

Nguyễn Viết Minh

1983

Đại học

NCV

10

Trần Quang Đức

1987

Đại học

Kế toán

11

Lê thị Hằng

1989

Đại học

NCV

12

Nguyễn Thị Diễm Thúy

1991

Đại học

NCV

13

Lê Thị Thanh Thủy

1991

Thạc sỹ

NCV

14