Kết quả NCCT GIỐNG LẠC CÓ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN, NĂNG SUẤT CAO CHO VÙNG VEN BIỂN MIỀN TRUNG

admin21/11/2017 03:33 PM

NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG LẠC CÓ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN, NĂNG SUẤT CAO, THÍCH HỢP CHO VÙNG VEN BIỂN MIỀN TRUNG

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC ĐỀ TÀI

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Hoàng Minh Tâm

TS. Nông nghiệp

Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB

2

Hồ Huy Cường

TS. Nông nghiệp

Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB

3

Phạm Vũ Bảo

Thạc Sĩ Nông nghiệp

Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB

4

Mạc Khánh Trang

Thạc Sĩ Nông nghiệp

Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB

5

Bùi Ngọc Thao

Kỹ sư Nông nghiệp

Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB

6

Trương Thị Thuận

Thạc Sĩ Nông nghiệp

Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB

7

Đường Minh Mạnh

Kỹ sư Nông nghiệp

Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB

8

Đỗ Thị Xuân Thùy

Kỹ sư Nông nghiệp

Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB

9

Nguyễn Thị Vân

Thạc Sĩ Nông nghiệp

Viện Bảo vệ Thực vật

10

Nguyễn Văn Thắng

Thạc Sĩ Nông nghiệp

Trung tâm NC & PT đậu đỗ

11

Nguyễn Xuân Thu

Thạc Sĩ Nông nghiệp

Trung tâm NC & PT đậu đỗ

12

Nguyễn Xuân Đoan

Kỹ sư Nông nghiệp

Trung tâm NC & PT đậu đỗ

Tin cùng chuyên mục