Kết quả NC đề xuất mô hình kinh tế hộ cho một xã nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2017

admin06/05/2018 08:25 AM

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất mô hình kinh tế hộ cho một xã nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung bộ

2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đỗ Thị Ngọc

Những người thực hiện chính: ThS. Đỗ Thị Ngọc, ThS.Nguyễn Quốc Hải, ThS. Trương Công Cường, KS.Nguyễn Thị Dung, ThS. Nguyễn Văn Dương, ThS. Nguyễn Thị Như Thoa, TS. Hồ Huy Cường, KS. Trần Quốc Đạt, ThS.Nguyễn Phúc Hưng, CN. Hoàng Thanh Tú, ThS. Phạm Vũ Bảo, K.S Nguyễn Văn Hiệu

3. Mục tiêu của nhiệm vụ:

* Mục tiêu chung: Giúp nông dân ở một xã nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung bộ phát triển kinh tế hộ ổn định và bền vững

* Mục tiêu cụ thể

-  Xây dựng 02 mô hình sản xuất giống lúa đạt hiệu quả kinh tế cao hơn phương thức canh tác cũ trên 15% và bền vững.

- Xây dựng 01 mô hình trồng cỏ nuôi bò thịt đạt hiệu quả kinh tế cao hơn phương thức canh tác cũ trên 20% và bền vững.

4. Các nội dung phải thực hiện:

Nội dung 1: Xây dựng Mô hình sản xuất Lúa giống

Qui mô: 02 mô hình (02 ha/mô hình x 2 mô hình)

Nội dung 2: Mô hình trồng cỏ nuôi bò thịt

Qui mô: 01 mô hình (01 hộ gia đình: 27 con bò thịt; 0,4ha cỏ)

5. Thời gian thực hiện: 12 tháng, từ  1-12/2017

6. Phương thức khoán chi: nhiệm vụ được thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần.

7. Tổng số kinh phí thực hiện nhiệm vụ: 603,809 triệu đồng, trong đó:

+ Kính phí hỗ trợ từ SNKH:           603,809 triệu đồng;

8. Sản phẩm nhiệm vụ:

- Mô hình sản xuất lúa giống ĐV108: Năng suất tươi 79,0 tạ/ha/vụ; Lãi ròng đạt 17,2 triệu đồng/ha/vụ, cao hơn so với các hộ dân ngoài mô hình sản xuất lúa thịt 34,3%.

- Mô hình sản xuất lúa giống HT1 đạt năng suất tươi 76,3 tạ/ha/vụ; Lãi ròng đạt 14 triệu đồng/ha/vụ, cao hơn so với các hộ dân ngoài mô hình sản xuất lúa thịt 26,8%.

- Mô hình trồng cỏ nuôi bò thịt đạt lãi ròng 61,6 triệu đồng/ha/năm, cao hơn so với mô hình trồng 2 vụ lúa (đạt 22,9 triệu đồng/ha/năm) là 2,7 lần.

Tin cùng chuyên mục