• Sản xuất thử nghiệm giống lạc LDH.09 tại vùng ven biển Nam Trung bộ
  Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Phạm Vũ Bảo Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: Bùi Ngọc Thao, Hồ Huy Cường, Mạc Khánh Trang, Trương Thị Thuận, Phan Trần Việt, Đường Minh Mạnh, Nguyến Đức Thọ, Trần Văn Mạnh và Lê Xuân Liêm.

  Chi tiết

 • Nghiên cứu chọn, tạo giống lúa ngắn ngày cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
  Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Hồ Sĩ Công Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: Hồ Huy Cường, Nguyễn Hòa Hân, Hồ Lệ Quyên, Phạm Văn Nhân, Tạ Thị Huy Phú, Trần Thị Mai, Đinh Thị Huyền, Trần Thị Nga, Nguyễn Trần Thủy Tiên.

  Chi tiết

 • Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu thoái hóa đất hiện đang canh tác lúa ở vùng DHNTB 2017
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu thoái hóa đất hiện đang canh tác lúa ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2017 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đỗ Thành Nhân

  Chi tiết

 • NC và phát triển giống dưa chuột lai F1, các giống đậu đỗ (lạc, đậu tương) thích nghi cho vùng DHNTB
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu và phát triển giống dưa chuột lai F1, các giống đậu đỗ (lạc, đậu tương) thích nghi cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Mạc Khánh Trang

  Chi tiết

 • Nghiên cứu phát triển giống điều và xoài ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2017
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển giống điều và xoài ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Hoàng Vinh

  Chi tiết

 • NC phát triển giống lúa, sắn, cây thức ăn gia súc lớn (bò, dê, cừu) thích ứng với ĐKBĐKH vùng DHNTB
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển giống lúa, sắn, cây thức ăn gia súc lớn (bò, dê, cừu) thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Hồ Sĩ Công

  Chi tiết

 • Nghiên cứu đề xuất mô hình kinh tế hộ cho một xã nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2017
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất mô hình kinh tế hộ cho một xã nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2017 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đỗ Thị Ngọc Những người thực hiện chính: ThS. Đỗ Thị Ngọc, ThS.Nguyễn Quốc Hải, ThS. Trương Công Cường, KS.Nguyễn Thị Dung, ThS. Nguyễn Văn Dương, ThS. Nguyễn Thị Như Thoa, TS. Hồ Huy Cường, KS. Trần Quốc Đạt, ThS.Nguyễn Phúc Hưng, CN. Hoàng Thanh Tú, T

  Chi tiết

 • Nghiên cứu phát triển giống dưa chuột lai F1 thích ứng với điều kiện khí hậu vùng Duyên hải Nam Trun
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển giống dưa chuột lai F1 thích ứng với điều kiện khí hậu vùng Duyên hải Nam Trung bộ. 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Lê Văn Luy

  Chi tiết

 • Nghiên cứu và phát triển các giống đậu đỗ (lạc, đậu tương) thích nghi cho vùng Duyên hải Nam Trung b
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu và phát triển các giống đậu đỗ (lạc, đậu tương) thích nghi cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Mạc Khánh Trang

  Chi tiết

 • Nghiên cứu phát triển cây thức ăn gia súc lớn (bò, cừu, dê) thích ứng với điều kiện khô hạn ở vùng D
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển cây thức ăn gia súc lớn (bò, cừu, dê) thích ứng với điều kiện khô hạn ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ. 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đoàn Công Nghiêm

  Chi tiết

 • Nghiên cứu phát triển giống điều và xoài ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển giống điều và xoài ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Phan Thanh Hải

  Chi tiết

 • Nghiên cứu phát triển giống lúa và sắn thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu vùng DHNTB
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển giống lúa và sắn thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Hồ Sĩ Công

  Chi tiết

 • Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu thoái hóa đất hiện đang canh tác lúa ở vùng DHNTB
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu thoái hóa đất hiện đang canh tác lúa ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trần Tiến Dũng

  Chi tiết

 • Nghiên cứu đề xuất mô hình kinh tế hộ cho một xã nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung bộ
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất mô hình kinh tế hộ cho một xã nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đỗ Thị Ngọc

  Chi tiết

 • Quản lý điều hành hoạt động KHCN, HTQT, tài chính và tăng cường năng lực KHCN
  1. Tên nhiệm vụ: Quản lý điều hành hoạt động KHCN, HTQT, tài chính và tăng cường năng lực KHCN 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Vũ Bảo

  Chi tiết

 • Quản lý, điều hành hoạt động KHCN, HTQT, tài chính, và tăng cường năng lực KHCN NĂM 2018
  1. Tên nhiệm vụ: Quản lý, điều hành hoạt động KHCN, HTQT, tài chính, và tăng cường năng lực KHCN 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Vũ Bảo Những người thực hiện chính: Hồ Huy Cường, Nguyễn Thanh Phương, Lại Đình Hòe, Phạm Văn Linh, Nguyễn Diệu, Trần Đình Phúc, Nguyễn Văn Hiệu, Trần Văn Quốc, Hồ Thị Hân, Trần Thị Phương Trâm, Lê Thị Phương Lan, Bùi Thị Thanh Huyền, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Thị Như

  Chi tiết

 • Đánh giá hiện trạng và tích hợp các TBKT phát triển hệ thống CT cây rau trên đất cát ven biển DHNTB
  1. Tên nhiệm vụ: Đánh giá hiện trạng và tích hợp các tiến bộ kỹ thuật phát triển hệ thống canh tác cây rau trên đất cát ven biển vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đỗ Thị Ngọc Những người thực hiện chính: Đỗ Thị Ngọc, Nguyễn Phúc Hưng, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Quốc Hải, Đỗ Thành Nhân, Nguyễn Thị Thương, Huỳnh Thanh Trà My, Lê Hồng Ân, Lê Minh Tuấn, Nguyễn Đức Chí Công, Trần T

  Chi tiết

 • Duy trì, đánh giá và tạo vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống cây lâu năm thích ứng ở DHNTB
  1. Tên nhiệm vụ: Duy trì, đánh giá và tạo vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo giống cây lâu năm (điều, dừa, xoài, lựu, na) thích ứng với điều kiện hạn và nóng ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Hoàng Vinh Những người thực hiện chính: Lê Thị Thanh Thủy; Nguyễn Tấn Hưng; Đoàn Công Nghiêm; Hà Văn Tứ; Lê Thị Tâm Hiền; Trần Đình Nam; Lê Thị Trang; Nguyễn Phương Nghị; N

  Chi tiết

 • Duy trì, đánh giá và tạo vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống dưa chuột và ớt
  1. Tên nhiệm vụ: Duy trì, đánh giá và tạo vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo giống dưa chuột và ớt thích ứng với điều kiện hạn và nóng ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Vũ Văn Khuê Những người thực hiện chính: Lê văn Luy; Vũ Văn Khuê; Trương Công Cường; Lê Đức Dũng; Trần Minh Hải; Cao Thị Trầm, Lý Nữ Cẩm Duyên, Trần Vũ Thị Bích Kiều, Nguyễn Trường Giang, Phan Ái

  Chi tiết

 • Duy trì, đánh giá và tạo VL khởi đầu phục vụ chọn tạo giống lúa, sắn, vừng và đậu đỗ ăn hạt ở vùng D
  1. Tên nhiệm vụ: Duy trì, đánh giá và tạo vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo giống lúa, sắn, vừng và đậu đỗ ăn hạt (lạc, đậu tương, đậu xanh, đậu cowpea) thích ứng với điều kiện hạn và nóng ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Hồ Sĩ Công Những người thực hiện chính: Hồ Sĩ Công; Lưu Văn Quỳnh; Hồ Lệ Quyên; Nguyễn Thị Huyền; Tạ Thị Huy Phú; Trịnh Thanh Sơn; Nguyễn Hòa

  Chi tiết