BỘ MÔN CÂY LƯƠNG THỰC

admin15/01/2016 10:05 AM

BỘ MÔN CÂY LƯƠNG THỰC

* Quyết định thành lập: Số 393/QĐ-KHNN- TCCB ngày 30/05/2006

* Chức năng: Nghiên cứu chọn tạo và phát triển các giống cây lương thực mới (lúa, ngô, cây có củ...) có năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu các loài sâu bệnh hại chính, thích ứng với điều kiện sinh thái vùng Duyên hải Nam Trung bộ.

* Nhiệm vụ:

(1). Thu thập, nhập nội, xây dựng tập đoàn công tác đối với các cây lương thực chủ yếu cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ;

(2). Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen địa phương các cây lương thực chủ yếu trong Vùng;

(3). Lai tạo, chọn lọc các dòng, giống cây lương thực triển vọng cho Vùng;

(4). Khảo nghiệm, tuyển chọn giống cây lương thực mới có năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng với điều kiện sinh thái vùng Duyên hải Nam Trung bộ;

(5). Sản xuất, dịch vụ giống cây lương thực có phẩm cấp cao;

(6). Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác tổng hợp cây lương thực  (thời vụ, mật độ, chế độ phân bón, nước tưới, bảo vệ thực vật, công nghệ thu hoạch, chế biến, bảo quản...) cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ;

(7). Tư vấn và chuyển giao các kỹ thuật tiến bộ về cây lương thực vào sản xuất.

* Số Cán bộ CNV: 15 người

ThS. Hồ Sỹ Công – Trưởng Bộ môn

Email: hsconglt@gmail.com

TS. Lưu Văn Quỳnh -    Phó Trưởng BM

Email: quynhluuvan@gmail.com

KS. Hồ Lệ Quyên  -  Phó Trưởng BM

Email: quyenhole@gmail.com

* Các thành viên

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Nguyễn Thị Huyền

1963

Đại học

NCV

2

Đỗ Minh Hiện

1964

Đại học

NCV

3

Lê Văn Thìn

1965

Đại học

NCV

4

Tạ Huy Phú

1981

Đại học

NCV

5

Trịnh Thanh Sơn

1982

Đại học

NCV

6

Đinh Thị Huyền

1983

Đại học

NCV

7

Phạm Văn Nhân

1984

Đại học

NCV

8

Trần Thị Nga

1987

Đại học

NCV

9

Trần Thị Mai

1988

Đại học

NCV

10

Nguyễn Hòa Hân

1990

Đại học

NCV

11

Trần Đào Anh Thiện

1991

Đại học

NCV

12

Nguyễn Trần Thủy Tiên

1993

Đại học

NCV