BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG

admin15/01/2016 10:12 AM

BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG

Email: hoadat.vntb@gmail.com

* Quyết định thành lập: Số 901/QĐ-KHNN-TCCB ngày 14/8/2008.

* Chức năng:

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về đất, phân bón, vi sinh vật và môi trường nông nghiệp ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ.

* Nhiệm vụ:

(1). Nghiên cứu phân loại và xây dựng bản đồ đất cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ;

(2). Nghiên cứu về vật lý, hóa học, sinh học và độ phì đất ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ;

(3). Nghiên cứu quản lý sử dụng đất ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ;

(4). Nghiên cứu về dinh dưỡng cây trồng, sử dụng hợp lý và có hiệu quả các loại phân bón, các chế phẩm nông hóa ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ;

(5). Nghiên cứu môi trường đất và các giải pháp khắc phục ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ;

(6). Sản xuất, dịch vụ, tư vấn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về đất, phân bón, vi sinh vật và môi trường nông nghiệp;

(7). Tham gia đào tạo về lĩnh vực khoa học đất và môi trường;

(8). Hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về đất, phân bón, vi sinh vật và môi trường nông nghiệp với các tổ chức trong và ngoài nước.

* Số cán bộ CNV: 8 ngườiPhó trưởng Bộ môn - ThS. Đỗ Thành Nhân
Email: dothanhnhanhn@yahoo.com

* Các thành viên:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Nguyễn Thị Thương

1982

Thạc sỹ

NCV

2

Huỳnh Thanh Trà My

1983

Đại học

NCV

3

Lê Đức Dũng

1987

Thạc sỹ

NCV

4

Lê Minh Tuấn

1987

Đại học

NCV

5

Lê Hồng Ân

1989

Đại học

NCV

6

Nguyễn Đức Chí Công

1989

Thạc sỹ

NCV

7

Trần Thu Nga

1993

Đại học

NCV