• Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ
  NGHỊ ĐỊNH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

  Tải về Chi tiết

 • - Thông tư 06/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi TT 48/2012/TT-BNNPTNT về chứng nhận sản phẩm VietGAP
  SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 48/2012/TT-BNNPTNT NGÀY 26/9/2012 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM THỦY SẢN, TRỒNG TRỌT, CHĂN NUÔI ĐƯỢC SẢN XUẤT, SƠ CHẾ PHÙ HỢP VỚI QUY TRÌNH THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT

  Tải về Chi tiết

 • Quyết định 366/QĐ-KN-KHTC QCQL dự án KNTW do TTKNQG quản lý
  V/v ban hành Quy chế quản lý dự án khuyến nông Trung ương do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia quản lý

  Tải về Chi tiết

 • Quyết định 68/QĐ-KN-KHTC điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều QCQL dự án KNTW do TTKNQG quản lý
  V/v điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý dự án khuyến nông Trung ương do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia quản lý

  Tải về Chi tiết

 • Quyết định 3869/QĐ-BNN-KHCN và Quyết định 2580/QĐ-BNN-KHCN
  1. Quyết định 3869/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 9 năm 2015 Quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước. 2. Quyết định 2580/QĐ-BNN-KHCN sửa đổi khoản 1 điều 1 Quyết định 3869/QĐ-BNN-KHCN quy định nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước

  Tải về Chi tiết

 • Thông tư 13/2018/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc BVTVt được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
  Thông tư 13/2018/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 10 năm 2018 sửa đổi Thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

  Tải về Chi tiết

 • Quyết định 918/QĐ-BNN-TC Quy định tạm thời nội dung, mức hỗ trợ và mức chi các hoạt động khuyến nông
  Quyết định 918/QĐ-BNN-TC ngày 05 tháng 05 năm 2014. Quy định tạm thời nội dung, mức hỗ trợ và mức chi các hoạt động khuyến nông. Quyết định này thay thế Quyết định số 1741/QĐ-BNN-TC và Quyết định số 1742/QĐ-BNN-TC ngày 24/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và có hiệu lực kể từ năm ngân sách 2014

  Tải về Chi tiết

 • Thông tư 183/2010/TTLT-BTC-BNN HD chế độ quản lý, sử dụng kinh phí NSNN cấp đối với hoạt động KN
  Thông tư 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010. Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông

  Tải về Chi tiết

 • Thông tư 01/2017/TT-BKHCN quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP
  Thông tư 01/2017/TT-BKHCN quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

  Tải về Chi tiết

 • Nghị định: 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
  Nghị định: 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 06 năm 2016. Nghị định này quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

  Tải về Chi tiết

 • Thông tư 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN
  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016 và thay thế Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 04 tháng 10 năm 2006 của liên Bộ Tài chính và Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. 2. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã tổ chức họp hội đồng tư vấn tuyển chọn, hội đồng tư vấn gia

  Tải về Chi tiết

 • Nghị định 83/2018/NĐ-CP Nghị định về khuyến nông
  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018 và thay thế Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông.

  Tải về Chi tiết

 • Thông tư số 107/2017/TT- BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính
  HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP

  Tải về Chi tiết

 • Thông tư 04/2018/TT-BNNPTNT Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận TBKT trong nông nghiệp
  Thông tư này quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật về giống, sản phẩm, quy trình sản xuất, giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý trong nông nghiệp

  Tải về Chi tiết

 • Thông tư 25/2017/TT-BNNPTNT về Hướng dẫn quản lý chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông TW
  Thông tư 25/2017/TT-BNNPTNT ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2017

  Tải về Chi tiết

 • Thông tư 18 - Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và PTNT
  Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 4 năm 2015 về Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Tải về Chi tiết

 • Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
  Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017 thay cho Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010

  Chi tiết

 • THÔNG TƯ 07-2016/BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2016 Quy định quản lý Chương trình nông thôn, miền núi
  Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025

  Tải về Chi tiết

 • Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN
  Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN.

  Chi tiết