• Nghị định 83/2018/NĐ-CP Nghị định về khuyến nông
  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018 và thay thế Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông.

  Tải về Chi tiết

 • Thông tư số 107/2017/TT- BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính
  HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP

  Tải về Chi tiết

 • Thông tư 04/2018/TT-BNNPTNT Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận TBKT trong nông nghiệp
  Thông tư này quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật về giống, sản phẩm, quy trình sản xuất, giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý trong nông nghiệp

  Tải về Chi tiết

 • Thông tư 25/2017/TT-BNNPTNT về Hướng dẫn quản lý chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông TW
  Thông tư 25/2017/TT-BNNPTNT ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2017

  Tải về Chi tiết

 • Thông tư 18 - Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và PTNT
  Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 4 năm 2015 về Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Tải về Chi tiết

 • Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
  Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017 thay cho Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010

  Chi tiết

 • THÔNG TƯ 07-2016/BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2016 Quy định quản lý Chương trình nông thôn, miền núi
  Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025

  Chi tiết

 • Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN
  Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN

  Chi tiết