Tin tức

  • Tưới tiết kiệm cho cây lạc...
    Tưới tiết kiệm cho cây lạc...

    “Có thể nói, mô hình tưới tiết kiệm cho cây lạc trên đất cát đã cho kết quả mỹ mãn, cần được nhanh chóng nhân rộng trong toàn khu vực duyên hải Nam Trung bộ. Viện KHKT Nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ cần nghiên cứu thêm những loại phân để áp dụng đồng bộ vào từng công nghệ tưới cho phù hợp những thời điểm bón phân cho cây trồng, bởi khi tưới bằng béc phun mưa phân sẽ lâu phân giải”, PGS.TS Nguy

Đề tài khoa học

Hành chính quản trị

Hình ảnh hoạt động

2
7