Tin tức

  • Ðưa cây trồng biến đổi gen vào sản xuất nông nghiệp: Nỗ lực vượt “định kiến”
    Ðưa cây trồng biến đổi gen vào sản xuất nông nghiệp: Nỗ lực vượt “định kiến”

    “Việt Nam là một trong 28 quốc gia trên thế giới “thương mại hóa” cây trồng BÐG. Có ít nhất 14 văn bản pháp lý liên quan đến cây trồng và sản phẩm BÐG ở các mức khác nhau như luật, nghị định, thông tư đã được xây dựng và hoàn thiện từ năm 2006; trong đó có 3 luật là Luật Bảo vệ môi trường, Luật Bảo tồn đa dạng sinh học và Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm. Có 5 Bộ (KH&CN, Công Thương, Y tế, TN-MT, NN

Đề tài khoa học

Hành chính quản trị

Hình ảnh hoạt động

2
7
Banner