• THÔNG TƯ 03/2023-BTC QUY ĐỊNH LẬP DỰ TOÁN, QLSD VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NSNN NHIỆM VỤ KHCN

  THÔNG TƯ 03/2023-BTC QUY ĐỊNH LẬP DỰ TOÁN, QLSD VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NSNN NHIỆM VỤ KHCN

  03/04/2023 09:04 AMChi tiết

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 2 năm 2023. Các nội dung sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành: a) Điều 1; Điều 2; Điều 3; Điều 4; Điều 6; điểm b khoản 1 Điều 7 (đối với nội dung quy định về tiền công trực tiếp cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tính theo ngày công lao động quy đổi); khoản 2, khoản 3, khoản

 • NGHỊ ĐỊNH 30/2020/NĐ-CP VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ

  NGHỊ ĐỊNH 30/2020/NĐ-CP VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ

  10/03/2020 09:50 AMChi tiết

  Nghị định này quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư bao gồm: Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ, tài liệu Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.