DANH BẠ PHÒNG KH&HTQT

admin15/01/2016 09:53 AM
PHÒNG KHOA HỌC VÀ HTQT
ĐT: 02563 546877    Email: khvienntb@yahoo.com

* Quyết định thành lập: Số 392/QĐ-KHNN-TCCB ngày 30/05/2006.

* Chức năng:

Giúp Viện trưởng quản lý thống nhất về các mặt kế hoạch khoa học, thông tin thư viện, đào tạo, hợp tác quốc tế… của Viện, bao gồm việc xây dựng tổng hợp kế hoạch, đôn đốc kiểm tra thực hiện kế hoạch, tổng hợp báo cáo định kỳ việc thực hiện kế hoạch cho cấp trên

* Nhiệm vụ:

(1). Xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch khoa học công nghệ ngắn hạn và dài hạn của Viện;

(2). Tổng hợp kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm và 5 năm; Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của các đơn vị trực thuộc Viện, đôn đốc việc thực hiện báo cáo định kỳ, tổng hợp kết quả nghiên cứu và báo cáo cấp trên;

(3). Tổ chức các hội nghị của Hội đồng Khoa học Công nghệ, hội nghị, hội thảo khoa học, hội nghị đầu bờ, sinh hoạt học thuật;

(4). Tổng hợp kế hoạch vật tư thiết bị, kiểm tra việc sử dụng và quản lý vật tư thiết bị của các đơn vị trực thuộc Viện; tổng hợp kế hoạch sản xuất, dịch vụ khoa học công nghệ và xây dựng cơ bản;

(5). Đầu mối đào tạo nguồn lực, đào tạo nông dân;

(6). Đầu mối liên kết hợp tác khoa học và chuyển giao công nghệ với các đơn vị khác trong cả nước;

(7). Đầu mối quản lý và thực hiện các dự án hợp tác quốc tế của Viện;

(8). Thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, thư viện, xuất bản và lưu trữ.

* Số cán bộ CNV: 05 người
Trưởng phòng: ThS. Phạm Vũ Bảo

ĐT: 0914123755     Email: vubaoqn@gmail.com; baopv.asisov@mard.gov.vn

Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thái Thịnh
ĐT: 01203379036     Email: thinhvasi2003@yahoo.com

* Các thành viên:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Hoàng Thanh Tú

1980

Đại học

Chuyên viên

2

Nguyễn Thị Như Thoa

1981

Thạc sỹ

NCV

3

Nguyễn Văn Dương

1983

Thạc sỹ

NCV