• Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải NTB: Hoạt động nghiên cứu khoa học đạt nhiều kết quả nổi bật

    Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải NTB: Hoạt động nghiên cứu khoa học đạt nhiều kết quả nổi bật

    10/01/2022 08:57 AMChi tiết

    Hoạt động KHCN trong năm 2021 của Viện cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật. Được Cục Trồng trọt – Bộ NN&PTNT công nhận 3 quy trình canh tác lúa: Quy trình kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến cho vùng Bắc Trung bộ với lợi nhuận tăng 7,7-8,6 triệu đồng so với đối chứng. Quy mô áp dụng trên 2.000 ha/năm; Quy trình kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến cho các tỉnh phía Bắc vùng Nam Trung bộ với lợi nhuận tăng