Danh bạ lãnh đạo Viện

admin15/01/2016 09:49 AM

VIỆN TRƯỞNG

TS. Hồ Huy Cường

Điện thoại cơ quan: 0256.3646688; Di động: +84913454043

Email: hocuongntb@gmail.com; cuonghh.asisov@mard.gov.vn

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

TS. Lại Đình Hòe

ĐTCQ: 0256.3546875; DĐ: +84913429535

Email: hoevaas@yahoo.com

TS. Nguyễn Thanh Phương

ĐTCQ: 0256.3546792; DĐ: +84913483646

Email: ntphuongvntb@gmail.com