• GIỐNG LÚA BĐR27
  Giống AN27 được lai tạo và chọn lọc và được công nhận giống sản xuất thử theo Quyết định số 450/QĐ-TT-CLT của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và PTNT.

  Chi tiết

 • Giống lúa DH39
  Tác giả: TS. Lại Đình Hòe, KS. Đỗ Minh Hiện, ThS. Đinh Quốc Huy và CTV., Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ.

  Chi tiết

 • Giống lúa ANS1 (AN SINH 1399)
  Tác giả: Lưu Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Huyền. Tạ Thị Huy Phú, Trần Vũ Thị B.Kiều.

  Chi tiết

 • Giống lúa ANS2
  Tác giả: Lưu Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Huyền, Tạ Thị Huy Phú, Phạm Văn Nhân, Hồ Lệ Quyên.

  Chi tiết

 • Giống lúa AN26-1
  Tác giả: Lưu Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Huyền, Tạ Thị Huy Phú, Phạm Văn Nhân, Trần Vũ Thị Bích Kiều.

  Chi tiết

 • Giống lúa AN13
  Tác giả: Lưu Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Huyền, Tạ Thị Huy Phú, Phạm Văn Nhân và, Trần Vũ Thị Bích Kiều.

  Chi tiết

 • GIỐNG SẮN KM7
  Giống sắn KM7 được mã hóa từ giống KM505 do Trung tâm NC Thực nghiệm NN Hưng Lộc lai tạo. Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB đánh giá và tuyển chọn được.

  Chi tiết

 • GIỐNG LÚA THUẦN AN2
  Do Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ lai tạo và chọn lọc từ tổ hợp lai: BM 9962/ TBR 18

  Chi tiết

 • GIỐNG LÚA AN1
  Do Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB lai tạo và chọn lọc. Được công nhận chính thức theo Quyết định số: 44/QĐ-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

  Chi tiết