BỘ MÔN RAU, HOA VÀ CÂY CẢNH

admin15/01/2016 03:35 PM

BỘ MÔN RAU, HOA VÀ CÂY CẢNH

Email: rauhoa.vntb@gmail.com

*Quyết định thành lập: Số 900/QĐ – KHNN – TCCB ngày 14 tháng 8 năm 2008

*Chức năng:Nghiên cứu chọn tạo và phát triển các giống rau, hoa và cây cảnh có năng suất, chất lượng cao cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ.

*Nhiệm vụ

(1). Thu thập, bảo tồn và phát triển nguồn gen các loài rau, hoa và cây cảnh ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ;

(2). Chọn tạo các giống rau, hoa và cây cảnh có năng suất cao, chất lượng tốt cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ;

(3). Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật canh tác cho rau, hoa và cây cảnh ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ;

(4). Sản xuất, dịch vụ, tư vấn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về rau, hoa và cây cảnh cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ;

(5). Tham gia đào tạo lĩnh vực rau, hoa và cây cảnh;

(6). Hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về rau, hoa và cây cảnh với các tổ chức trong và ngòai nước.

* Số cán bộ CNV: 8 người

ThS. Lê Văn Luy - Trưởng Bộ Môn                       ThS. Vũ Văn Khuê - Phó trưởng Bộ môn

Email: levanluyntb@gmail.com                                         Email: khuevasi2003@yahoo.com.vn

*Các thành viên:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Cao Thị Trầm

1981

Đại học

NCV

2

Trần Vũ Thị Bích Kiều

1983

Đại học

NCV

3

Phan Ái Chung

1984

Đại học

NCV

4

Trần Tuấn Vũ

1986

Đại học

NCV

5

Nguyễn Trường Giang

1986

Tiến sỹ

NCV

6

Lý Nữ Cẩm Duyên

1989

Đại học

NCV