BỘ MÔN RAU, HOA VÀ CÂY CẢNH

admin15/01/2016 03:35 PM

BỘ MÔN RAU, HOA VÀ CÂY CẢNH

Email: rauhoa.vntb@gmail.com

*Quyết định thành lập: Số 900/QĐ – KHNN – TCCB ngày 14 tháng 8 năm 2008

a. Chức năng

Bộ môn Rau, hoa và Cây cảnh là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện, có chức năng nghiên cứu chọn tạo và phát triển các giống cây rau, hoa và cây cảnh thích ứng với điều kiện sinh thái vùng Nam Trung bộ.

b. Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực cây rau, hoa và cây cảnh;

- Thu thập, nhập nội, xây dựng tập đoàn công tác đối với các cây rau, hoa và cây cảnh cho vùng Nam Trung bộ;

- Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen địa phương các cây rau, hoa và cây cảnh chủ yếu trong Vùng;

- Chọn tạo giống cây rau, hoa và cây cảnh thích ứng với điều kiện sinh thái Vùng;

- Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý cây trồng tổng hợp đối với cây rau, hoa và cây cảnh cho Vùng;

- Tham gia đào tạo, tư vấn, dịch vụ khoa học công nghệ và khuyến nông trong lĩnh vực cây rau, hoa và cây cảnh;

- Thực hiện hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước về các lĩnh vực có liên quan đến cây rau, hoa và cây cảnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

* Số cán bộ CNV:8 thành viên

TS. Vũ Văn Khuê - Trưởng Bộ môn

Email: khuevasi2003@yahoo.com.vn

TS. Nguyễn Trường Giang - Phó trưởng Bộ môn

truonggiang298@gmail.com

*Các thành viên:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ             chuyên môn

1

Cao Thị Trầm

1981

Đại học

NCV

2

Trần Vũ Thị Bích Kiều

1983

Thạc sỹ

NCV

3

Nguyễn Thị Dung

1983

Thạc sỹ

NCV

4

Trần Tuấn Vũ

1986

Đại học

NCV

5

Lê Đức Dũng

1987

Thạc sỹ

NCV

6

Lý Nữ Cẩm Duyên

1989

Đại học

NCV