Kết quả Nghiên cứu đề xuất mô hình kinh tế hộ cho một xã nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung bộ

admin06/05/2018 08:07 AM

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất mô hình kinh tế hộ cho một xã nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung b

2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đỗ Thị Ngọc

Những người thực hiện chính:ThS. Đỗ Thị Ngọc, ThS. Hồ Huy Cường, KS. Nguyễn Thị Dung, KS. Trần Quốc Đạt, ThS.Nguyễn Phúc Hưng, CN. Nguyễn Văn Hiệu, ThS. Nguyễn Thị Như Thoa, ThS. Nguyễn Văn Dương, CN. Hoàng Thanh Tú, ThS. Nguyễn Quốc Hải

3. Mục tiêu của nhiệm vụ:

* Mục tiêu chung: Giúp nông dân ở một xã nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung bộ phát triển kinh tế hộ ổn định và bền vững

* Mục tiêu cụ thể

-  Đánh giá được thực trạng phát triển kinh tế hộ ở một xã nông thôn mớivùng Duyên hải Nam Trung bộ.

- Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế hộ nông dân.

- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế hộ nông dân ở một xã nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung bộ.

4. Các nội dung phải thực hiện:

Điều tra hiện trạng phát triển kinh tế hộ ở một xã nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung bộ.

Qui mô điều tra: 160 hộ

Địa điểm: Xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

5. Thời gian thực hiện: 12 tháng, từ  1-12/2016

6. Phương thức khoán chi: nhiệm vụ được thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần.

7. Tổng số kinh phí thực hiện nhiệm vụ: 523,581 triệu đồng, trong đó:

Kính phí hỗ trợ từ  SNKH: 523,581 triệu đồng

8. Sản phẩm nhiệm vụ:

- Đã điều tra hiện trạng phát triển kinh tế hộ được: 160 hộ

- Báo cáo đề xuất một số mô hình kinh tế hộ hiệu quả và bền vững cho từng nhóm hộ có nguồn lực khác nhau.

- Các giải pháp được lựa chọn để phát triển kinh tế hộ bền vững và hiệu quả ở một xã nông thôn mới.

Tin cùng chuyên mục