Kết quả Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu thoái hóa đất hiện đang canh tác lúa ở vùng DH

admin06/05/2018 08:11 AM

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu thoái hóa đất hiện đang canh tác lúa ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ

2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trần Tiến Dũng

Những người thực hiện chính: TS. Hồ Huy Cường, TS. Lại Đình Hòe, TS. Nguyễn Thanh Phương, Trần Tiến Dũng, Đỗ Thành Nhân, Trương Công Cường, Nguyễn Đức Chí Công, Lê Đức Dũng, Huỳnh Thanh Trà My, Lê Hồng Ân, Lê Minh Tuấn, Nguyễn Thị Thương.

3. Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Đánh giá được hiện trạng đặc điểm lý, hóa tính và sinh học của đất hiện đang canh tác lúa ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ.

- Đề xuất được biện pháp kỹ thuật canh tác nhằm giảm thiểu thoái hóa đất hiện đang canh tác lúa ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ.

4. Các nội dung phải thực hiện:

- Điều tra thực trạng canh tác lúa tại tỉnh Bình Định

Số phiếu điều tra: 30 phiếu/xã x 2 xã/ huyện x 2 huyện = 120 phiếu.

-  Đào phẫu diện và lấy mẫu phân tích đánh giá tính chất đất hiện đang canh tác lúa tại tỉnh Bình Định

Số phẫu diện: 3 phẫu diện/xã x 2 xã/huyện x 2 huyện = 12 phẫu diện;

Số mẫu phân tích: 12 phẫu diện x 5 mẫu/phẫu diện = 60 mẫu;

Các chỉ tiêu phân tích mẫu đất: pH, thành phần cơ giới, OM (%), N (%), P2O5 (%), K2O (%), CEC, Ca2+, Mg2+, H+, Al3+.

- Đánh giá thực trạng canh tác, tính chất đất và đề xuất biện pháp canh tác làm giảm thiếu thoái hóa đất đang canh tác lúa tại tỉnh Bình Định

5. Thời gian thực hiện: 12 tháng, từ  1-12/2016

6. Phương thức khoán chi: nhiệm vụ được thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần.

7. Tổng số kinh phí thực hiện nhiệm vụ: 585,000 triệu đồng, trong đó:

- Từ ngân sách sự nghiệp khoa học: 585,000 triệu đồng,

8. Sản phẩm nhiệm vụ:

- Điều tra thực trạng canh tác lúa tại xã Nhơn Hạnh và Nhơn Phong của thị xã An Nhơn; xã Phước Hiệp và Phước Sơn của huyện Tuy Phước (120 hộ)

- Báo cáo đánh giá hiện trạng về đặc điểm lý, hóa tính và sinh học của đất hiện đang canh tác lúa ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ.

- Báo cáo đề xuất biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu thoái hóa đất hiện đang canh tác lúa ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ.

Tin cùng chuyên mục