Kết quả NCPT cây thức ăn gia súc lớn (bò, cừu, dê) thích ứng với điều kiện khô hạn ở vùng DHNTB

admin06/05/2018 08:17 AM

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển cây thức ăn gia súc lớn (bò, cừu, dê) thích ứng với điều kiện khô hạn ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ.

2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đoàn Công Nghiêm

Những người thực hiện chính: ThS. Đoàn Công Nghiêm, KS. Nguyễn Phương Nghị, ThS. Lê Đình Quả, KS. Nguyễn Thị Diễm Thúy, KS. Nguyễn Phú Diệu.

3. Mục tiêu của nhiệm vụ:

Xác định và phát triển một số loại cây thức ăn gia súc lớn có khả năng chịu hạn, sinh trưởng phát triển vượt trội trong điều kiện vùng Duyên hải Nam Trung bộ.

4. Các nội dung phải thực hiện:

-Hoạt động 1: Thu thập và nhập nội các loại cây thức ăn gia súc lớn có khả năng chịu hạn trong điều kiện ở vùng duyên hải Nam Trung bộ.

-  Hoạt động 2: Khảo nghiệm, so sánh, đánh giá tình hình sinh trưởng của các loại cây thức ăn gia súc lớn có khả năng chịu hạn thích ứng ở vùng duyên hải Nam Trung bộ.

5. Thời gian thực hiện: 12 tháng, từ  1-12/2016

6. Phương thức khoán chi: nhiệm vụ được thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần.

7. Tổng số kinh phí thực hiện nhiệm vụ: 424,586 triệu đồng, trong đó:

Từ ngân sách sự nghiệp khoa học:  424,586 triệu đồng

8. Sản phẩm nhiệm vụ:

Báo cáo thu thập và nhập nội được 6 giống cỏ có khả năng chịu hạn;

Báo cáo khả năng sinh trưởng và đặc điểm nông sinh học của 6  giống cỏ chịu hạn

Tin cùng chuyên mục