Ảnh hưởng của nhiệt độ và lượng mưa dưới tác động của BĐKH đến sự phát triển cây bưởi và cây sầu riê

admin01/12/2020 09:34 AM

Ảnh h­ưởng của nhiệt độ và l­ượng m­ưa d­ưới tác động của biến đổi khí hậu đến sự phát triển cây bưởi và cây sầu riêng ở huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Hồ Huy Cường, Phạm Vũ Bảo, Nguyễn Thị Như­ Thoa, Vũ Văn Khuê

TÓM TẮT

Tại huyện Khánh Sơn của tỉnh Khánh Hòa, quá trình biến đổi khí hậu đang có xu hướng làm tăng nhiệt độ trung bình, giảm lượng mưa trong mùa khô và tăng lượng mưa trong mùa mưa dẫn đến các hiện tượng cực đoan như khô hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn, gây lũ lụt, … tác động đến đời sống cây trồng trong đó có cây sâu riêng và bưởi, vốn đang là cây ăn quả có tiềm năng của địa phương. Thông qua việc phân tích những điểm mạnh và rủi ro có thêr xảy ra trong bối cảnh thời tiết có nhiều thay đổi của hai đối tượng nàyđể xây dựng kế hoạch canh tác phf hợp, nghiên cứu bước đầu khẳng định: Điều kiện sinh thái huyện Khánh Sơn hiện tại và dự báo đến năm 2030 cơ bản phù hợp với yêu cầu cây bưởi và cây sầu riêng xét trên các yếu tố cơ bản là đặc điểm các đơn vị đất đang canh tác, nhiệt độ trung bình năm, tổng lượng mưa hàng năm và lượng mưa giai đoạn từ tháng 5 đến 12 liên quan đến xử lý trái vụ cây bưởi. Canh tác theo phương thức thâm canh, cơ giới hóa công đoạn quan trọng (san ủi mặt bằng, đào hố trồng và tưới nước), giống sử dụng có tiềm năng năng suất và chất lượng cao, mật độ trồng hợp lý. Sản phẩm quả có thị trường tiêu thụ, phù hợp tập quán canh tác và khả năng đầu tư của nông hộ khu vực nông thôn với thu nhập cao hơn so với bình quân chung toàn tỉnh. Để phát triển bền vững cây bưởi và sâu riêng tại Khánh Sơn, cần phải lưu ý đến chế độ dinh dưỡng trong đất, chuẩn bị nguồn nước tưới trong giai đoạn (sau năm 2030), khi khả năng hạn hán đuwọc dự báo là có thế xảy ra, đặc biệt là thời kỳ từ tháng 12 đến tháng 5 năm tiếp theo và nâng cao trình độ người trồng cho đồng bào dân tộc nếu họ tham gia.

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, bưởi, sầu riêng Khánh Hòa

Tin cùng chuyên mục