• Thông tư 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN

    Thông tư 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN

    21/10/2018 02:24 PMChi tiết

    1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016 và thay thế Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 04 tháng 10 năm 2006 của liên Bộ Tài chính và Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. 2. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã tổ chức họp hội đồng tư vấn tuyển chọn, hội đồng tư vấn gia