• Quyết định 3869/QĐ-BNN-KHCN và Quyết định 2580/QĐ-BNN-KHCN

    Quyết định 3869/QĐ-BNN-KHCN và Quyết định 2580/QĐ-BNN-KHCN

    21/10/2018 05:24 PMChi tiết

    1. Quyết định 3869/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 9 năm 2015 Quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước. 2. Quyết định 2580/QĐ-BNN-KHCN sửa đổi khoản 1 điều 1 Quyết định 3869/QĐ-BNN-KHCN quy định nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước