• KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG LẠC LDH.12 CHO VÙNG ĐẤT NHIỄM MẶN VEN BIỂN DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

  KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG LẠC LDH.12 CHO VÙNG ĐẤT NHIỄM MẶN VEN BIỂN DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

  20/04/2016 02:36 PMChi tiết

  Tác giả và đồng tác giả: TS. Hoàng Minh Tâm Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ TS. Hồ Huy Cường Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ ThS. Nguyễn Văn Thắng Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm đậu đỗ ThS. Mạc Khánh Trang Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ KS. Nguyễn Văn Hiền Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ KS. Bùi Ngọc Thao Viện KHKT Nông nghiệp Duyên h

 • KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG LẠC CHỊU MẶN LDH.09 CHO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

  KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG LẠC CHỊU MẶN LDH.09 CHO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

  20/04/2016 02:20 PMChi tiết

  Tác giả và đồng tác giả: TS. Hoàng Minh Tâm Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ TS. Hồ Huy Cường Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ ThS. Nguyễn Văn Thắng Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm đậu đỗ ThS. Mạc Khánh Trang Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ KS. Nguyễn Văn Hiền Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ KS. Bùi Ngọc Thao Viện KHKT Nông nghiệp Duyên h

 • KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐTDH.10  CHO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

  KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐTDH.10 CHO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

  25/02/2016 07:47 AMChi tiết

  SUMMARY Results of breeding new soybean variety ĐTDH.10 The ĐTDH.10 soybean variety was selected from the hybrid combination ĐT12 x DT84. The ĐTDH.10 variety has growth duration from 82 to 85 days in the South central coast, number of branchs on tree from 0,5 to 1,3, violet flowers, yellow seeds, ovales leaves and weight of 1000 seeds from 170,6 to 188,1 gram. The new soybean variety ĐTDH.10 ca