• Báo cáo kết quả QLTH nước, đất và dinh dưỡng cho các hệ thống canh tác bền vững vùng DHNTB VN và Úc
    Các báo cáo kết quả dự án "Quản lý tổng hợp nước, đất và dinh dưỡng cho các hệ thống canh tác bền vững vùng Duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam và Úc" năm 2018-2019

    Chi tiết