Báo cáo kết quả QLTH nước, đất và dinh dưỡng cho các hệ thống canh tác bền vững vùng DHNTB VN và Úc

admin02/04/2019 08:53 AM

DANH MỤC CÁC BÁO CÁO

TT

TÊN BÁO CÁO

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

DIỄN GIẢ

1

Những cơ hội, nền tảng và hướng đi mới trong việc tích hợp các công nghệ về nước, đất và dinh dưỡng cho sự quản lý bền vững nguồn nước ngầm phục vụ cho nông trại vùng DH Nam Trung Bộ.

Opportunities, principles, and new directions for
integrating water, soil and nutrient technologies forsustainable management of groundwater-dependentfarming systems in South Central Coastal Vietnam

MURDOCH, ASISOV, FLINDERS

GS Richard Bell

2

Những đóng góp của ACIAR tại vùng DH Nam Trung Bộ Việt Nam.

ACIAR’s contribution in South Central Coastal Vietnam

MURDOCH, ASISOV, FLINDERS, NLU, HUAF, IAS, Division 7, DARD-Binh Dinh, Ninh-Thuan ,Quang Nam, DONRE Binh Dinh

TS Surender

3

Nguồn tài nguyên nước tại lưu vực sông La Vi, tỉnh  Bình Định.

Land Use, Climate and Water resources in La Vi catchment, Binh Dinh province, Vietnam

NLU, FLINDERS

GS. Nguyễn Kim Lợi

4

Quản lý dinh dưỡng cho sản xuất cây lạc (đậu phộng).

Irrigation and nutrient management technologies for peanut production

HUAF, DARD-Quang Nam

PGS. Hoàng Thị Thái Hòa

5

Phân tích hiệu quả kinh tế từ việc áp dụng các công nghệ tưới nước và quản lý dinh dưỡng cho sản xuất cây lạc (đậu phộng) và cây xoài.

Economic analysis for demonstrations of irrigation management for peanut and mango production on sandy soils in SSCVN

ASISOV, MURDOCH

Phạm Vũ Bảo

6

Phương thức áp dụng các công nghệ cho sự bền vững nguồn tài nguyên và thu nhập của người nông dân vùng DH Nam Trung Bộ.

Pathway to adoption of technologies for sustainability of resources and farmer’s income

ASISOV

TS Hồ Huy Cường

7

Kết quả nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho cây trồng trên đất cát vùng DH Nam Trung Bộ Việt Nam.

Research results of increase water use efficiency for some crops on sandy soils of the south central coastal Vietnam

ASISOV

Hoàng Vinh/ Nguyễn Thái Thịnh

8

Sự hỗ trợ của Úc trong việc phát triển các nông trại bền vững cho vùng đất cát DH Nam Trung Bộ.

Australian investment in developing sustainable farming systems on sandy soils of South Central Coast Region

ACIAR Việt Nam

Nguyễn Thị Thanh An

9

Nâng cao hiệu quả sử dụng nước tưới và dinh dưỡng cho cây trồng bằng các công nghệ.

Improving water and nutrient use efficiency of crops through use of technologies

HUAF

PGS Hoàng Thị Thái Hòa

10

Phát triển chính sách sử dụng nguồn nước ngầm bền vững trong nông nghiệp tại Việt Nam.

Developing policy to promote the sustainable use of irrigation for groundwater-dependent agriculture in Vietnam

VNAU/IPSARD

TS Đặng Kim Khôi -VNAU

11

Lập mô hình nhu cầu nước tưới cho cây trồng bằng phần mềm FAO-CROPWAT và GIS cho lưu vực sông La Vi, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

Modeling crop irrigation water requirement using FAO-CROPWAT and GIS in La Vi catchment, Binh Dinh province, Vietnam

NLU

TS Nguyễn Duy Liêm

12

Các phương pháp đánh giá nước mặt-nước ngầm để xác định cân bằng nước cho các lưu vực vùng DH Nam Trung Bộ.

Surface water-groundwater methods for understanding the water balance of South Central coastal catchments in Vietnam

FLINDERS, NLU

TS M. Shanafield

13

Nâng cao ảnh hưởng về kinh tế, xã hội và môi trường cho các cộng đồng nông hộ thông qua quản lý bền vũng nguồn đất, nước và dinh dưỡng ở vùng DH Nam Trung Bộ.

Enhancing economic, social and environmental impacts for farming communities through sustainable management of water, soil and nutrients in South Central Coastal Vietnam

MURDOCH, ASISOV, HUAF

TS Surender  Mann

14

Cảm biến từ xa hỗ trợ phân tích sự thay đổi của độ che phủ đất và đất sử dụng tại lưu vực sông La Vi, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

A remote sensing supported land cover and land use change analysis of La Vi Catchment, Binh Dinh Province, Vietnam

HCMUNRE

TS Trần Thống Nhất

15Video Clip BTV
16

Các báo đăng tin

https://m.nongnghiep.vn/quan-ly-nuoc-tuoi-va-dinh-duong-cho-cay-trong-tren-dat-cat-post238770.html

http://www.baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=5&macmp=5&mabb=120382

http://skhcn.binhdinh.gov.vn/-/quan-ly-ben-vung-nuoc-tuoi-va-dinh-duong-oi-voi-cay-trong-tren-at-cat-vung-duyen-hai-nam-trung-bo

http://nhanong.com.vn/quan-ly-nuoc-tuoi-va-dinh-duong-cho-cay-trong-tren-dat-cat-mid-4-6-0-27465.html

https://baomoi.com/australia-ho-tro-vung-duyen-hai-nam-trung-bo-phat-trien-nong-nghiep-ben-vung/c/30076202.epi

https://baodautu.vn/australia-ho-tro-vung-duyen-hai-nam-trung-bo-phat-trien-nong-nghiep-ben-vung-d97353.html?fbclid=IwAR1nZCnzQo56-yhlZlXFbpref3J1-wTCEOZcvKFucC2TUhsPcPlZYBRdd6E

Tin cùng chuyên mục