• KẾT QUẢ CHỌN TẠO, KHẢO NGHIỆM GIỐNG LẠC LDH.13 CHO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN
  Tác giả và đồng tác giả: TS. Hoàng Minh Tâm TS. Hồ Huy Cường ThS. Nguyễn Văn Thắng ThS. Mạc Khánh Trang KS. Nguyễn Văn Hiền KS. Trương Thị Thuận ThS. Cái Đình Hoài

  Chi tiết

 • KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG LẠC LDH.12 CHO VÙNG ĐẤT NHIỄM MẶN VEN BIỂN DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
  Tác giả và đồng tác giả: TS. Hoàng Minh Tâm Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ TS. Hồ Huy Cường Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ ThS. Nguyễn Văn Thắng Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm đậu đỗ ThS. Mạc Khánh Trang Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ KS. Nguyễn Văn Hiền Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ KS. Bùi Ngọc Thao Viện KHKT Nông nghiệp Duyên h

  Chi tiết

 • KẾT QUẢ CHỌN TẠO, KHẢO NGHIỆM GIỐNG LẠC LDH.10 CHO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN
  The result of breeding new peanut variety LDH.10 for Southern Coastal region and Western Highland Hoang Minh Tam1, Ho Huy Cuong1, Nguyen Van Thang2, Mac Khanh Trang1, Nguyen Van Hien1, Truong Thi Thuan1, Cai Dinh Hoai1 Summary The LDH.10 peanut variety was selected from hybrid combination L18x V79. LDH

  Chi tiết

 • KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG LẠC CHỊU MẶN LDH.09 CHO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
  Tác giả và đồng tác giả: TS. Hoàng Minh Tâm Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ TS. Hồ Huy Cường Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ ThS. Nguyễn Văn Thắng Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm đậu đỗ ThS. Mạc Khánh Trang Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ KS. Nguyễn Văn Hiền Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ KS. Bùi Ngọc Thao Viện KHKT Nông nghiệp Duyên h

  Chi tiết

 • KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐTDH.10 CHO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
  SUMMARY Results of breeding new soybean variety ĐTDH.10 The ĐTDH.10 soybean variety was selected from the hybrid combination ĐT12 x DT84. The ĐTDH.10 variety has growth duration from 82 to 85 days in the South central coast, number of branchs on tree from 0,5 to 1,3, violet flowers, yellow seeds, ovales leaves and weight of 1000 seeds from 170,6 to 188,1 gram. The new soybean variety ĐTDH.10 ca

  Chi tiết