• Nghiên cứu chọn tạo giống đậu xanh và vừng năng suất cao cho các tỉnh phía Nam

    Nghiên cứu chọn tạo giống đậu xanh và vừng năng suất cao cho các tỉnh phía Nam

    07/07/2023 08:26 AMChi tiết

    1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu chọn tạo giống đậu xanh và vừng năng suất cao cho các tỉnh phía Nam 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Hồ Huy Cường Những người thực hiện chính: TS. Hồ Huy Cường, ThS. Trương Thị Thuận, ThS. Đỗ Thị Xuân Thùy, KS. Đặng Thị Thu Trang, ThS. Phan Trần Việt, KS. Bùi Ngọc Thao, ThS. Mạc Khánh Trang, ThS. Nguyễn Văn Chương, ThS. Bùi Quang Định, TS. Nguyễn Ngọc Quất.