• Nghiên cứu chọn tạo giống đậu xanh và vừng năng suất cao cho các tỉnh phía Nam
    1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu chọn tạo giống đậu xanh và vừng năng suất cao cho các tỉnh phía Nam 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Hồ Huy Cường Những người thực hiện chính: TS. Hồ Huy Cường, ThS. Trương Thị Thuận, ThS. Đỗ Thị Xuân Thùy, KS. Đặng Thị Thu Trang, ThS. Phan Trần Việt, KS. Bùi Ngọc Thao, ThS. Mạc Khánh Trang, ThS. Nguyễn Văn Chương, ThS. Bùi Quang Định, TS. Nguyễn Ngọc Quất.

    Tải về Chi tiết