THÔNG TƯ 17 /2019/TT-BNNPTNT BAN HÀNH DANH MỤC LOÀI CÂY TRỒNG CHÍNH

admin19/12/2019 10:42 AM

THÔNG TƯ Ban hành Danh mục loài cây trồng chính 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư ban hành Danh mục loài cây trồng chính. 

Điều 1. Ban hành Danh mục loài cây trồng chính, bao gồm: Lúa, ngô, cà phê, cam, bưởi, chuối. 

Danh mục loài cây trồng chính được rà soát, sửa đổi, bổ sung phù hợp với từng thời kỳ phát triển. 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020; thay thế Quyết định số 58/2004/QĐ-BNN ngày 04 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống cây trồng chính. 

Điều 3. Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, giải quyết./.

Văn bản cụ thể theo file đính kèm bên dưới

Tin cùng chuyên mục