• GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐTDH.01
  Giống đậu tương ĐTDH.01 do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam trung Bộ chọn lọc.

  Chi tiết

 • GIỐNG LẠC LDH.06
  Giống lạc do Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ và Trung tâm NC&PT Đậu đỗ phối hợp chọn lọc.Giống lạc LDH.12 công nhận theo Quyết định số 338/QĐ- TT-CCN của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và PTNT.

  Chi tiết

 • GIỐNG LẠC LDH.10
  Giống lạc LDH.10 (Ký hiệu để đánh giá năng suất là dòng 8-156) do Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ và Trung tâm NC&PT Đậu đỗ phối hợp chọn lọc từ tổ hợp lai L18 x V79 theo phương pháp lai đơn và chọn lọc dòng theo phương pháp phả hệ. Giống lạc LDH.10 đang làm thủ tục đề nghị công nhận giống mới

  Chi tiết

 • GIỐNG LẠC LDH.09
  Giống lạc LDH.09 do Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ và Trung tâm NC&PT Đậu đỗ phối hợp. Giống lạc LDH.09 được công nhận giống theo Quyết định 358/QĐ-TT-CLT của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và PTNT.

  Chi tiết

 • GIỐNG LẠC LDH.04
  Giống lạcLDH.04 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận là giống sản xuất thử theo Quyết định số 338/QĐ-TT-CCN ngày 18 tháng 7 năm 2011.

  Chi tiết

 • GIỐNG LẠC LDH.01
  Giống LDH.01 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận công nhận theo Quyết định số 360/QĐ- TT-CCN ngày 23/9/2009

  Chi tiết