• NCCT giống lúa ngắn ngày, năng suất cao phục vụ cho chế biến ở vùng DHNTB và TN
    Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Phạm Văn Nhân Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: Nguyễn Hòa Hân, Hồ Huy Cường, Tạ Thị Huy Phú, Trần Thị Mai, Hồ Sỹ Công, Đinh Thị Huyền, Trần Thị Nga, Nguyễn Xuân Thủy Quỳnh, Nguyễn Trần Thủy Tiên.

    Chi tiết