Quyết định: 2531/QĐ-BNN-KHCN định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với NV KH&CN cấp Bộ

admin19/09/2023 11:05 AM
BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
V/v Quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2022 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cư Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công
nghệ;
Căn cứ Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 4 năm 2015 của
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ
khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thông
tư số 23/2021/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư
18/2015/TT-BNNPTNT quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh
phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
Căn cứ Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08 tháng 5 năm 2023 của
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội dung chuyên môn
phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
có sử dụng ngân sách nhà nước;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung,
định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp
Bộ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 6 năm
2023 và thay thế Quyết định số 3869/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 9 năm
2015 và Quyết định số 2580/QĐ-BNN-KHCN ngày 02 tháng 7 năm 2018 của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định một số nội dung, định mức
xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử
dụng ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và
Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Thủ
trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN (KTD.20bản).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến


QUY ĐỊNH
MỘT SỐ NỘI DUNG, ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỐI
VỚI NHIỆM VỤ KHCN CẤP BỘ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-KHCN ngày tháng năm 2023
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Phần I
QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.1. Quyết định này quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán
kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là nhiệm vụ
KHCN) cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn.
1.2. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhiệm vụ KHCN và
các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách nhà
nước; các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách nhà
nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

2. Nguyên tắc áp dụng
2.1. Các định mức lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước quy định tại
Quyết định này là định mức tối đa áp dụng đối với nhiệm vụ KHCN cấp Bộ.
2.2. Các nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm
vụ KHCN không quy định tại Quyết định này được thực hiện theo quy định tại
các Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính chính quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí
ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Thông tư số
02/2023/TT-BKHCN ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và
Công nghệ hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng
dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà
nước và các quy định hiện hành của nhà nước.

Phần II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
1. Khung định mức làm căn cứ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước
thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

1.1. Định mức chi thù lao đối với chức danh chủ nhiệm nhiệm vụ (DMCN)
KHCN cấp Bộ tối đa không quá 30 triệu đồng/người/tháng. Định mức chi thù
lao đối với chức danh chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN tiềm năng cấp Bộ tối đa
không quá 20 triệu đồng/người/tháng.
1.2. Định mức chi thù lao đối với các chức danh hoặc nhóm chức danh
tham gia thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ thực hiện theo quy định tại Điều 3,
Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08 tháng 5 năm 2023

2
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội dung chuyên
môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ KHCN có sử dụng
ngân sách nhà nước, trong đó áp dụng định mức chi thù lao đối với chức danh
chủ nhiệm nhiệm vụ (DM
CN) quy định tại mục 1.1 Quyết định này.
1.3. Định mức chi thù lao tham gia hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm
khoa học như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT Chức danh Đơn vị tính Định mức chi
1 Người chủ trì Hội thảo Buổi 2.000
2 Thư ký hội thảo khoa học, diễn đàn,
tọa đàm khoa học
Buổi 500
3Báo cáo viên viết bài và trình bày
tại hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa
đàm khoa học
01 báo cáo 2.000
4Báo cáo khoa học được cơ quan tổ
chức hội thảo đề nghị viết báo cáo
nhưng không trình bày tại hội thảo
01 báo cáo 1.000
5 Thành viên tham gia hội thảo khoa
học, diễn đàn, tọa đàm khoa học
Buổi 200

1.4. Dự toán chi họp tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp
Bộ (nếu có) được xây dựng trên cơ sở số lượng thành viên tham gia đánh giá
với mức chi không quá 50% mức chi cho hội đồng nghiệm thu chính thức
nhiệm vụ KHCN cấp Bộ được quy định tại mục 2.1 Quyết định này.
1.5. Dự toán chi quản lý chung nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ KHCN cấp Bộ có sử dụng ngân sách nhà nước
được dự toán các nội dung chi quản lý chung phục vụ nhiệm vụ KHCN để đảm
bảo triển khai nhiệm vụ KHCN tại tổ chức chủ trì. Dự toán kinh phí quản lý
chung nhiệm vụ KHCN cấp Bộ bằng 5% tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm
vụ KHCN cấp Bộ có sử dụng ngân sách nhà nước nhưng tối đa không quá 250
triệu đồng/nhiệm vụ.

2. Một số định mức chi quản lý nhiệm vụ KHCN cấp Bộ
2.1. Định mức chi tiền thù lao thành viên tham gia các Hội đồng tư vấn
KHCN cấp Bộ như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT Nội dung công việc Đơn vị tính Định mức chi
1 Chi tư vấn xác định nhiệm vụ
KHCN cấp Bộ
a Chi họp Hội đồng tư vấn xác định
nhiệm vụ KHCN cấp Bộ
Hội đồng


3

TT Nội dung công việc Đơn vị tính Định mức chi
Chủ tịch hội đồng 1.100
Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội
đồng
750
Thư ký khoa học 250
Thư ký hành chính 250
Đại biểu được mời tham dự 200
b Chi nhận xét đánh giá 01 phiếu nhận
xét đánh giá
Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội
đồng
350
Nhận xét đánh giá của ủy viên phản
biện trong Hội đồng
500
c Chi thù lao xây dựng yêu cầu đặt
hàng đối với các nhiệm vụ đề xuất
thực hiện
Nhiệm vụ
Chủ tịch hội đồng 500
Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội
đồng
350
2 Chi tư vấn tuyển chọn, giao trực
tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm
vụ KHCN cấp Bộ
a Chi họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn,
giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì
nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ
Hội đồng
Chủ tịch hội đồng 1.350
Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội
đồng
1.100
Thư ký khoa học 250
Thư ký hành chính 250
Đại biểu được mời tham dự 200
b Chi nhận xét đánh giá nhiệm vụ
KHCN cấp Bộ
01 phiếu nhận
xét đánh giá
Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội
đồng
500
Nhận xét đánh giá của ủy viên phản
biện trong Hội đồng
750


4

TT Nội dung công việc Đơn vị tính Định mức chi
c Chi nhận xét đánh giá đề tài KHCN
tiềm năng cấp Bộ
01 phiếu nhận
xét đánh giá
Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội
đồng
500
Nhận xét đánh giá của ủy viên phản
biện trong Hội đồng
750
3 Chi tư vấn đánh giá nghiệm thu
chính thức nhiệm vụ KHCN cấp Bộ
a Chi họp Hội đồng nghiệm thu Nhiệm vụ
Chủ tịch hội đồng 1.350
Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội
đồng
1.100
Thư ký khoa học 250
Thư ký hành chính 250
Đại biểu được mời tham dự 200
b Chi nhận xét đánh giá 01 phiếu nhận
xét đánh giá
Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội
đồng
500
Nhận xét đánh giá của ủy viên phản
biện trong Hội đồng
750
4 Chi tư vấn đánh giá nghiệm thu
chính thức đề tài KHCN tiềm năng
cấp Bộ
a Chi họp Hội đồng nghiệm thu Nhiệm vụ
Chủ tịch hội đồng 900
Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội
đồng
750
Thư ký khoa học 250
Thư ký hành chính 250
Đại biểu được mời tham dự 200
b Chi nhận xét đánh giá 01 phiếu nhận
xét đánh giá
Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội
đồng
350


5

TT Nội dung công việc Đơn vị tính Định mức chi
Nhận xét đánh giá của ủy viên phản
biện trong Hội đồng
500
5 Chi thù lao chuyên gia xử lý các
vấn đề kỹ thuật hỗ trợ cho hoạt
động của Hội đồng
Chuyên gia1.100

2.2. Định mức chi tiền thù lao thành viên tham gia tổ thẩm định nội dung
và kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT Nội dung công việc Đơn vị tính Định mức chi
1 Chi thẩm định nội dung và kinh phí
nhiệm vụ KHCN cấp Bộ
Tổ trưởng tổ thẩm định Nhiệm vụ 700
Thành viên tổ thẩm định Nhiệm vụ 500
Thư ký hành chính Nhiệm vụ 250
Đại biểu được mời tham dự Nhiệm vụ 200
2 Chi thẩm định nội dung và kinh phí
đề tài KHCN tiềm năng cấp Bộ
Tổ trưởng tổ thẩm định Nhiệm vụ 500
Thành viên tổ thẩm định Nhiệm vụ 350
Thư ký hành chính Nhiệm vụ 250
Đại biểu được mời tham dự Nhiệm vụ 200


Tin cùng chuyên mục