Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng I - Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022

admin06/06/2022 04:19 PM

VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 242/VNTB-HĐTT

Bình Định, ngày 03 tháng 6 năm 2022

THÔNG BẢO

Ngày 02 tháng 6 năm 2022, Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển thuộc Hội đồng thi tuyển viên chức - Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ, đã kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh dự tuyển đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, kết quả như sau:

Tổng số Hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển là 13 bộ, trong đó:

I. Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi vòng I (12 thí sinh).

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Vị trí dự tuyển

Đơn vị

Dự tuyển

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Hồng Cẩm

01/8/1990

Kế toán

Trụ sở chính

Quy Nhơn

2

Đoàn Quang Đạt

06/01/1995

Nông học

Trụ sở chính

Quy Nhơn

3

Nguyễn Quang Hải

12/6/1994

Nông học

Bộ môn Rau, Hoa & Cây cảnh

Quy Nhơn

4

Lê Thị Hằng

11/9/1989

Nông học

Trung tâm NC&PT Cây lâu năm

Phù Cát

5

Phạm Thị Hòe

10/4/1983

Nông học

Trung tâm NC&PT Cây lâu năm

Phù Cát

6

Võ Xuân Hoàng

11/5/1983

Nông học

Trụ sở chính

Quy Nhơn

7

Đỗ Phú Luyến

28/9/1996

Bảo vệ Thực vật

Bộ môn Cây đậu đỗ

An Nhơn

8

Hồ Trúc Nhã

19/7/1998

Nông học

Bộ môn Rau, Hoa & Cây cảnh

Quy Nhơn

9

Lương Thị Thanh Nguyệt

17/9/1983

Kế toán

Văn phòng Viện

Quy Nhơn

10

Đoàn Thị Mỹ Tài

18/01/1988

Kế toán

Trụ sở chính

Quy Nhơn

11

Bùi Thị Vỹ Thảo

20/02/1993

Công nghệ sinh học

Trụ sở chính

Quy Nhơn

12

Nguyễn Lâm Trường Vy

07/6/1999

Nông học

Bộ môn Cây đậu đỗ

An Nhơn

II. Thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi vòng I (01 thí sinh).

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Vị trí dự tuyển

Đơn vị Dự tuyển

Ghi chú

1

Bùi Quốc Đạt

14/10/1995

Công nghệ sinh học

Trụ sở chính

Quy Nhơn

VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 243/QĐ-VNTB-HĐTT

Bình Định, ngày 03 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Tổ chức kỳ thi tuyển viên chức năm 2022

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

Căn cứ Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-BNN ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ”Qui định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ”.

Căn cứ Quyết định số 275/QĐ-KHNN-TCHC ngày 25 tháng 4 năm 2022 của  Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ.

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Theo đề nghị của Thư ký Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2022, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ năm 2022, gồm các nội dung sau:

1. Thí sinh nghe phổ biến Nội quy, Quy chế thi tuyển, nộp lệ phí dự thi.

- Thời gian: ngày 08/6/2022 (bắt đầu từ 08 giờ 30 phút)

2. Thời gian, cách thức tổ chức thi tuyển.

2.1. Khai mạc kỳ thi tuyển, thi vòng I.

- Thời gian: ngày 27/6/2022.

* Khai mạc: từ 08 giờ 30 phút - 09 giờ)

2.2. Thi vòng I: từ 09 giờ - 11 giờ 30 phút).

- Hình thức thi trắc nghiệm trên giấy, gồm 3 phần:

2.2.1. Phần I:

- Môn thi: Kiến thức chung, gồm 60 câu hỏi về Luật viên chức (Luật số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010); Luật Khoa học Công nghệ (Luật số 29/QH 2013 ngày 18/6/2013); Nghị Định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và Quản lý viên chức; Chức năng, nhiệm vụ của Viện Khoa học Kỹ thuật NN Duyên hải NTB; Những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

+ Thời gian làm bài: 60 phút.

2.2.2. Phần II:

- Ngoại ngữ 30 câu hỏi tiếng Anh, trình độ bậc 2.

+ Thời gian làm bài: 30 phút.

2.2.3. Phần III:

- Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm, trình độ tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

+ Thời gian thi: 30 phút.

* Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2.3. Thi vòng II: ngày 15/7/2022 (Thời gian từ 08 giờ - 11 giờ)

- Môn thi: Nghiệp vụ chuyên ngành (Nông học/Trồng trọt/Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Công nghệ sinh học; Kế toán).

+ Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Hình thức thi: Thi viết.

- Thang điểm: 100 điểm.

- Thời gian làm bài:180 phút.

3. Địa điểm.

Tại hội trường tầng 3, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ, đường Tây Sơn, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

4. Tổ chức thi, chấm thi, chấm phúc khảo, báo cáo kết quả thi, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định hiện hành.

Điều 2. Cán bộ, viên chức tham gia tổ chức thi tuyển, các cá nhân liên quan khác của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ và Thí sinh tham dự thi tuyển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nơi gửi:

- Như Điều 2;

- VAAS (B/c)

- Đăng tải trên web của ASISOV

- Lưu: Văn thư,VP, HS

Văn bản chính được đính kèm phía dưới.

Tin cùng chuyên mục