• GIỐNG LÚA BĐR97 - INBRED RICE VARIETY BĐR97
  Giống lúa thuần BĐR97 có năng suất trung bình từ 70-80 tạ/ha (thâm canh tốt có thể đạt > 80 tạ/ha). Dạng hình đứng, cứng cây, tỷ lệ chắc cậy cao, gạo trắng, amylose 16,6%, cơm mềm, vị đậm.

  Tải về Chi tiết

 • GIỐNG LÚA BĐR79 - INBRED RICE VARIETY BĐR79
  Giống lúa thuần BĐR79 do Viện KHKT Nông Nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ lai tạo và chọn lọc từ tổ hợp lai VTNA06/An Sinh 1399 (ANS1). Năng suất: 75-80 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt > 80 tạ/ha.

  Tải về Chi tiết

 • GIỐNG LÚA THUẦN BĐR999
  Giống lúa BĐR999 được chọn lọc từ tổ hợp lai VTNA06/An Sinh 1399 theo định hướng giống lúa năng suất cao, phù hợp cho chế biến. Giống đã được Cục Trồng trọt công nhận lưu hành theo Quyết định số 237/QĐ-TT-VPPN ngày 13/9/2022 cho vùng Tây Nguyên và Quyết định số 264/QĐ-TT-VPPN ngày 28/9/2022 cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ

  Tải về Chi tiết

 • GIỐNG LÚA THUẦN BĐR57
  Giống lúa BĐR57 được chọn lọc từ tổ hợp lai (AN26-1/Khao Dawk Mali 105) theo định hướng giống lúa chất lượng cao. Giống đã được Cục Trồng trọt công nhận lưu hành theo Quyết định số 265/QĐ-TT-VPPN ngày 28/9/2022 cho các vụ, vùng trồng lúa tại các tỉnh, thành vùng Duyên hải Nam Trung bộ và các vụ, vùng trồng lúa tại các tỉnh Tây Nguyên.

  Tải về Chi tiết

 • GIỐNG LÚA BĐR27
  Giống AN27 được lai tạo và chọn lọc và được công nhận giống sản xuất thử theo Quyết định số 450/QĐ-TT-CLT của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và PTNT.

  Chi tiết

 • Giống lúa DH39
  Tác giả: TS. Lại Đình Hòe, KS. Đỗ Minh Hiện, ThS. Đinh Quốc Huy và CTV., Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ.

  Chi tiết

 • Giống lúa ANS1 (AN SINH 1399)
  Tác giả: Lưu Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Huyền. Tạ Thị Huy Phú, Trần Vũ Thị B.Kiều.

  Tải về Chi tiết

 • Giống lúa ANS2
  Tác giả: Lưu Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Huyền, Tạ Thị Huy Phú, Phạm Văn Nhân, Hồ Lệ Quyên.

  Chi tiết

 • Giống lúa AN26-1
  Tác giả: Lưu Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Huyền, Tạ Thị Huy Phú, Phạm Văn Nhân, Trần Vũ Thị Bích Kiều.

  Chi tiết

 • Giống lúa AN13
  Tác giả: Lưu Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Huyền, Tạ Thị Huy Phú, Phạm Văn Nhân và, Trần Vũ Thị Bích Kiều.

  Chi tiết

 • GIỐNG SẮN KM7
  Giống sắn KM7 được mã hóa từ giống KM505 do Trung tâm NC Thực nghiệm NN Hưng Lộc lai tạo. Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB đánh giá và tuyển chọn được.

  Chi tiết

 • GIỐNG LÚA THUẦN AN2
  Do Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ lai tạo và chọn lọc từ tổ hợp lai: BM 9962/ TBR 18

  Chi tiết

 • GIỐNG LÚA AN1
  Do Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB lai tạo và chọn lọc. Được công nhận chính thức theo Quyết định số: 44/QĐ-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

  Chi tiết