• LỰA CHỌN ĐỐI TƯỢNG VÀ CCCT HÀNG NĂM THÍCH HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN HẠN HÁN VÀ THIẾU NƯỚC
    NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN ĐỐI TƯỢNG VÀ CƠ CẤU CÂY TRỒNG HÀNG NĂM THÍCH HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN HẠN HÁN VÀ VÙNG CÓ NGUY CƠ THIẾU NƯỚC Ở CÁC TIỂU VÙNG SINH THÁI TỈNH KON TUM

    Tải về Chi tiết