Bộ Nông nghiệp và PTNT bổ nhiệm lãnh đạo Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

admin16/01/2016 11:14 AM

Đồng thời ngày 31/10/2012 tại Quyết định số 2703/QĐ-BNN-TCCB, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã ký quyết định giao nhiệm vụ kiêm nhiệm đối với Phó Giám đốc Nguyễn Văn Tạo kiêm giữ chức Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc trung bộ thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.


Ngày 08/11/2012, tại Quyết định số 1892/QĐ-VKH-TCCB, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Như Cường giữ chức Phó Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật kiêm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Bảo vệ thực vật Nam bộ kể từ ngày 15/11/2012.

Xin chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm và chúc các đồng chí hoàn thành tôt nhiệm vụ được giao.
Nguồn VAAS

Tin cùng chuyên mục