Nghiên cứu và phát triển các giống đậu đỗ (lạc, đậu tương) thích nghi cho vùng Duyên hải Nam Trung b

admin06/05/2018 08:18 AM

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu và phát triển các giống đậu đỗ (lạc, đậu tương) thích nghi cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ

2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Mạc Khánh Trang

Những người thực hiện chính: ThS. Mạc Khánh Trang, ThS.Nguyễn Trung Bình, TS. Hoàng Minh Tâm, TS. Hồ Huy Cường, TS. Lại Đình Hoè, TS. Nguyễn Thanh Phương, ThS. Nguyễn Đức Thọ, KS. Đặng Thị Thu Trang, KS. Nguyễn Ngọc Bình, KS. Hồ Công Ôn, ThS. Cái Đình Hoài, ThS. Nguyễn Thị Hằng Ni, KS. Trương Thị Thuận, KS. Đỗ Thị Xuân Thùy, KS. Bùi Ngọc Thao, KS. Phan Trần Việt, KS. Đường Minh Mạnh, KS. Lê Thị Thanh Thủy.

3. Mục tiêu nhiệm vụ

Phát triển các giống lạc, đậu tương năng suất cao, thích nghi cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ

4. Các nội dung phải thực hiện:

- Nội dung 1: Duy trì tập đoàn công tác giống lạc, đậu tương.

Quy mô: 5.400 m2 ; Địa điểm: Cơ sở 2- Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB

- Nội dung 2: Lai tạo hữu tính các giống lạc, đậu tương thích nghi cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ.

Địa điểm: Cơ sở 2- Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB

- Nội dung 3: Đánh giá, chọn lọc các dòng lạc, đậu tương ưu tú

Quy mô: 5.770 m2 ; Địa điểm: Cơ sở 2- Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB

- Nội dung 4: Đánh giá sinh trưởng và năng suất của các dòng/giống lạc và đậu tương triển vọng

Quy mô:  2.284 m2 ; Địa điểm: Cơ sở 2- Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB

5. Thời gian thực hiện: 12 tháng, từ  1-12/2016

6. Phương thức khoán chi: nhiệm vụ được thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần.

7. Tổng số kinh phí thực hiện nhiệm vụ: 1.157,50 triệu đồng, trong đó:

- Từ ngân sách sự nghiệp khoa học:  1.157,50 triệu đồng

Tin cùng chuyên mục