Hợp phần An ninh lương thực tại tỉnh Ninh Thuận - Chương trình của LHQ về lồng ghép Dinh dưỡng và AN

admin03/05/2018 10:05 PM

1. Tên nhiệm vụ: Hợp phần An ninh lương thực tại tỉnh Ninh Thuận - Chương trình của Liên Hợp Quốc về lồng ghép Dinh dưỡng và An ninh lương thực

2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Hồ Huy Cường

Những người thực hiện chính: Hồ Huy Cường, Phạm Vũ Bảo, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Thị Như Thoa, Hoàng Thanh Tú, Trần Thị Bảo Nguyên, Dương Thị Mai Nở, Cao Thị Thanh Huyền, Nguyễn Cảnh Tài, Đào Thị Hồng, Nguyễn Hồng Nhứt, Nguyễn Tuấn Hy, Nguyễn Thị Hạnh, Ngô Thị Cúc, Nguyễn Thị Kim Yến.

3. Mục tiêu của nhiệm vụ:

Phát triển và thực hiện các mô hình sản xuất nông hộ phù hợp với địa phương để góp phần đảm bảo cho an ninh lương thực và đối phó với sự suy dinh dưỡng, đặc biệt là sự thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Ninh Thuận.

Nâng cao năng lực cho các cán bộ khuyến nông, nông dân và cộng đồng về an ninh lương thực nói chung và an ninh lương thực cho nông hộ nói riêng, thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật và các hoạt động nâng cao nhận thức để thay đổi hành vi về lồng ghép dinh dưỡng và an ninh lương thực.

4. Các nội dung phải thực hiện:

1. Xây dựng tài liệu kỹ thuật tập huấn

- Canh tác lúa theo hướng quản lý cây trồng tổng hợp (RICM).

- Canh tác ngô trên đất màu và đất lúa chuyển đổi;

- Canh tác đậu xanh trên đất màu và đất lúa chuyển đổi;

- Canh tác rau an toàn đối với các loại rau ăn lá trong vườn hộ.

- Chăn nuôi gà theo quy mô hộ gia đình.

- Nuôi cá nước ngọt (rô phi và trê lai).

- Nuôi chim bồ câu quy mô hộ gia đình.

2. Tổ chức các lớp tập huấn

- Tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật canh tác lúa theo hướng quản lý cây trồng tổng hợp (RICM).

- Tập huấn kỹ thuật canh tác ngô

- Tập huấn kỹ thuật canh tác đậu xanh

- Tập huấn kỹ thuật canh tác rau an toàn đối với các loại rau ăn lá (rau muống, rau dền, rau cải, rau mồng tươi) trong vườn hộ.

- Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà theo quy mô hộ gia đình.

- Tập huấn kỹ thuật nuôi cá nước ngọt (rô phi và trê lai).

- Tập huấn kỹ thuật nuôi chim bồ câu quy mô hộ gia đình.

3. Xây dựng mô hình

- Xây dựng mô hình canh tác lúa theo hướng quản lý cây trồng tổng hợp (RICM).

- Xây dựng Mô hình canh tác ngô trên đất màu và đất lúa chuyển đổi

- Xây dựng mô hình canh tác đậu xanh trên đất màu và đất lúa chuyển đổi

- Xây dựng mô hình canh tác rau an toàn đối với các loại rau ăn lá (rau muống, rau dền, rau cải, rau mồng tươi) trong vườn hộ.

- Xây dựng mô hình chăn nuôi gà theo quy mô hộ gia đình.

- Xây dựng mô hình nuôi cá nước ngọt rô phi.

- Xây dựng mô hình nuôi chim bồ câu quy mô hộ gia đình.

4. Tổ chức tham quan mô hình

- Hội nghị tổng kết quam quan mô hình RICM

- Hội nghị tham quan mô hình canh tác ngô và đậu xanh trên đất màu hoặc đất lúa chuyển đổi.

- Hội nghị tham quan mô hình canh tác rau an toàn đối với các loại rau ăn lá trong vườn hộ và chăn nuôi gà theo quy mô hộ gia đình.

- Hội nghị tham quan mô hình nuôi cá rô phi nước ngọt và nuôi chim bồ câu quy mô hộ gia đình.

5. Thông tin, truyên tuyền

Truyền thông nhân rộng, chuyển tải các nội dung, các hoạt động của dự án đến người dân vùng dự án

5. Thời gian thực hiện: 14 tháng, từ  2/2016-3/2017/2016

6. Phương thức khoán chi: nhiệm vụ được thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần.

7. Tổng số kinh phí thực hiện nhiệm vụ: 1.921.054.850 đồng 

Tin cùng chuyên mục