LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 31/10 đến ngày 04/11/2022)

admin01/11/2022 07:10 PM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 31/10 đến ngày 04/11/2022)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(31/10/2022)

Thứ Ba

(01/11/2022)

Thứ Tư

(02/11/2022)

Thứ Năm

(03/11/2022)

Thứ Sáu

(04/11/2022)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Công tác Hà Nội

2

Vũ Văn Khuê

Phó Viện trưởng

Học CCLLCT

Học CCLLCT

Học CCLLCT

Học CCLLCT

Học CCLLCT

3

Phạm Vũ Bảo

Phó Viện trưởng

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Tin cùng chuyên mục