LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 27/7 đến ngày 31/7/2020)

admin28/07/2020 09:14 AM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 27/7 đến ngày 31/7/2020)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(27/7/2020)

Thứ Ba

(28/7/2020)

Thứ Tư

(29/7/2020)

Thứ Năm

(30/7/2020)

Thứ Sáu

(31/7/2020)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Công tác Khánh Hòa

Công tác Khánh Hòa

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Tin cùng chuyên mục