LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 26/10 đến ngày 30/10/2020)

admin26/10/2020 10:21 AM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 26/10 đến ngày 30/10/2020)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(26/10/2020)

Thứ Ba

(27/10/2020)

Thứ Tư

28/10/2020)

Thứ Năm

(29/10/2020)

Thứ Sáu

(30/10/2020)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Công tác Khánh Hòa

Sáng: VP Viện Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện Chiều: VP Viện

Sáng: An Nhơn Chiều: An Nhơn

Tin cùng chuyên mục