LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 19/10 đến ngày 23/10/2020)

admin20/10/2020 10:50 AM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 19/10 đến ngày 23/10/2020)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(19/10/2020)

Thứ Ba

(20/10/2020)

Thứ Tư

21/10/2020)

Thứ Năm

(22/10/2020)

Thứ Sáu

(23/10/2020)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Sáng: VP Viện Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện Chiều: VP Viện

Công tác Khánh Hòa

Công tác Khánh Hòa

Tin cùng chuyên mục