LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 16/11 đến ngày 20/11/2020)

admin17/11/2020 09:19 AM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 16/11 đến ngày 20/11/2020)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(16/11/2020)

Thứ Ba

(17/11/2020)

Thứ Tư

18/11/2020)

Thứ Năm

(19/11/2020)

Thứ Sáu

(20/11/2020)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Công tác Quảng Ngãi

Sáng: VP Viện Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện Chiều: VP Viện

Tin cùng chuyên mục