LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 14/12 đến ngày 18/12/2020)

admin01/12/2020 07:50 AM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 14/12 đến ngày 18/12/2020)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(30/11/2020)

Thứ Ba

(01/12/2020)

Thứ Tư

02/12/2020)

Thứ Năm

(03/12/2020)

Thứ Sáu

(04/12/2020)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Sáng: VP Viện Chiều: VP Viện

Sáng: Công tác Gia Lai

Chiều: VP Viện

Công tác Quảng Nam

Công tác Quảng Nam

Công tác Quảng Nam

Tin cùng chuyên mục