LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 12/10 đến ngày 16/10/2020)

admin12/10/2020 03:31 PM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 12/10 đến ngày 16/10/2020)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(12/10/2020)

Thứ Ba

(13/9/2020)

Thứ Tư

14/10/2020)

Thứ Năm

(15/10/2020)

Thứ Sáu

(16/10/2020)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Sáng: VP Viện Chiều: VP Viện

Sáng: An Nhơn Chiều: An Nhơn

Công tác Quảng Ngãi

Công tác Ninh Thuận

Công tác Ninh Thuận

Tin cùng chuyên mục