LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 07/9 đến ngày 11/9/2020)

admin07/09/2020 10:28 AM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 07/9 đến ngày 11/9/2020)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(07/9/2020)

Thứ Ba

(08/9/2020)

Thứ Tư

(09/9/2020)

Thứ Năm

(10/9/2020)

Thứ Sáu

(11/9/2020)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Sáng: VP Viện

Chiều: Công tác Hà Nội

Sáng: Công tác Hà Nội

Chiều: Công tác Hà Nội

Sáng: Công tác Hà Nội

Chiều: Công tác Hà Nội

Sáng: VP Viện Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện Chiều: VP Viện

Tin cùng chuyên mục