LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 05/10 đến ngày 09/10/2020)

admin06/10/2020 08:21 AM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 05/10 đến ngày 09/10/2020)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(05/10/2020)

Thứ Ba

(06/9/2020)

Thứ Tư

07/10/2020)

Thứ Năm

(08/10/2020)

Thứ Sáu

(09/10/2020)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Sáng: VP Viện Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện Chiều: VP Viện

Tin cùng chuyên mục