LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 03/10 đến ngày 07/10/2022)

admin03/10/2022 04:23 PM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 03/10 đến ngày 07/10/2022)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(03/10/2022)

Thứ Ba

(04/10/2022)

Thứ Tư

(05/10/2022)

Thứ Năm

(06/10/2022)

Thứ Sáu

(07/10/2022)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

2

Vũ Văn Khuê

Phó Viện trưởng

Học CCLLCT

Học CCLLCT

Học CCLLCT

Học CCLLCT

Học CCLLCT

3

Phạm Vũ Bảo

Phó Viện trưởng

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Tin cùng chuyên mục