HỘI THẢO HOÀN THIỆN THUYẾT MINH DỰ ÁN

admin16/01/2016 09:43 AM

Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ phối hợp với tổ chức ACIAR AUSTRALIAN tổ chức HỘI THẢO HOÀN THIỆN THUYẾT MINH DỰ ÁN 
“Quản lý tổng hợp nước, đất và dinh dưỡng cho hệ thống Nông nghiệp bền vững ở Duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam và Úc”

Tin cùng chuyên mục