DANH BẠ PHÒNG TỔ CHỨC VÀ HÀNH CHÍNH

admin15/01/2016 09:52 AM
PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH
ĐT: 02563 646626     Fax: 02563 646817

* Quyết định thành lập: Số 1266/QĐ-KHNN-TCCB ngày 30/07/2012.

a. Chức năng

Phòng Tổ chức Hành chính có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Viện trong công tác tổ chức, cán bộ, hành chính và quản trị.

b. Nhiệm vụ

- Giúp lãnh đạo Viện xây dựng kế hoạch hành chính, tổ chức cán bộ, đào tạo và xây dựng cơ bản;

- Giúp lãnh đạo Viện xây dựng nội quy, quy chế nội bộ phù hợp với quy định hiện hành của nhà nước;

- Giúp lãnh đạo Viện quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, thực hiện công tác hành chính, quản trị và triển khai công tác xây dựng cơ bản;

- Phối hợp quản lý và kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản công;

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của nhà nước và của viện đối với cán bộ, viên chức;

- Thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định của các cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

* Số cán bộ CNV: 06 người
Trưởng phòng: TS. Phan Thanh Hải
Email: phanthahhai@gmail.com; haipt.asisov.vaas@mard.gov.vn

Phó Trưởng phòng: KS. Trần Văn Quốc
Email: tranvanquocntb@yahoo.com.vn;

Phó Trưởng phòng: KS. Nguyễn Văn Hiệu
Email: hieuvntb@gmail.com;

* Các thành viên

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Nguyễn Minh Hùng

1969

Lái xe

2

Đỗ Thị Nguyệt

1982

Chuyên viên

3

Nguyễn Nam Phương

1983

Lái xe